tkp.sender (Nguyễn Phương Duy)
Level 3
145/235
Thứ hạng : #13
BÁO LỖI GÓP Ý