tkp.sender (Nguyễn Phương Duy)
Level 3
155/235
Thứ hạng : #16
BÁO LỖI GÓP Ý