tonyphi4714 (Lục Hán Tường)
Level 2
75/110
Thứ hạng : #35
BÁO LỖI GÓP Ý