tkp.sender (Nguyễn Phương Duy)
Level 3
155/235
Thứ hạng : #15
BÁO LỖI GÓP Ý